Překlad dokumentu  psaného kurentem

 

My, na konci níže podepsaní přiznáváme tímto doklady, že křesťansky zbožně vedená obec Jiříkovská, z příspěvků dobročinných, křížovou cestu mimo kostel na hřbitovní zdi vybudovala podle povolení nejvyšší Gurbie ze dne 5. září 1816 pod číslem 38398. Na základě tohoto povolení může být křížová cesta vysvěcena.

Na základě tohoto povolení byla obec ochotná navýšit  kapitál o 1000  zlatých konvenční měny na stálou údržbu. Z původního navýšení, podle nařízení nejvyššího Finančního patentu se jedná pouze o 403 zlatých 13 1/3 krejcarů a tyto byly doživotně přiznány po Karlu Donátovi pozůstalé vdově Františce  Donátové. Tyto peníze bude doživotně užívat. Teprve až po její smrti dle potřeby budou tyto peníze užitý na opravu křížové cesty.

Uvedený nadační kapitál ve výši 403 zlatých 13 1/3 krejcarů konvenční měny byla převzata od představených farního kostela v Jiříkově k zúčtování do církevní pokladny jakož i na toto se vztahující obligace. Uloženo a uchováno toto jest v církevní pokladně. Učiní tak níže podepsaný farář a vrchní účetní, jako zůstavitelé, se zavazuj, ze i jejich nástupci se o nadační kapitál starati budou, aby výnos přinášel. První musí přesně hlídat a plnit stanovy nadace, druhý je zodpovědný za udržování a využití kapitálu a zájmu nadace včetně vybírání kapitálu za účelem nutných oprav jež zatím nepřipadají v úvahu. Musí se též starat o výnosy z kapitálu, výpovědi podle vysokého guberniálního koncenzu ( projev shodné vůle smluvních stran – povolení, gubernium – nejvyšší správní orgán se sídlem v Praze).

Tento nadační spis je ve třech kopiích vyhotoven a je v něm stvrzeno vše k vícero listinám, aby toto stále zůstalo zachováno. Od níže jmenovaných, zvláště vybraných vysoce urozených svědků, na věcné časy vyhotovili zpečetili dle svobodné vůle a svým podpisem neutrpěli škodu.

Tak se stalo v Jiříkově dne 17. května 1827

 

Pečeť

 Vysoce urozený

podpis nečitelný

 

Pečeť

 Franz Kuvert

Krajský Vikář

Vysoce urozený

Pečeť

 Anton Hille

Církevní jednatel

Vysoce urozený

 

Pečeť

 J. Georg Goettlich, farář

podpis Ignác (nečitelný)